tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Barbara Kirschke

Kwalifikacje: W 1977 r. ukończyła studia w zakresie archeologii Polski i powszechnej (Katedra Archeologii, Wydział Historyczny UAM w Poznaniu). W 1985 r. podjęła pracę w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, początkowo w Dziale Konserwatora ds. Zabytków Archeologicznych na woj. poznańskie a od 1996 na stanowisku Głównego Inwentaryzatora Muzeum.

Uczestniczyła w pracach wykopaliskowych na wielu stanowiskach archeologicznych w Wielkopolsce.

Brała również udział w badaniach powierzchniowych w ramach „Archeologicznego Zdjęcia Polski” na terenie woj. wielkopolskiego oraz dawnych województw: poznańskiego, leszczyńskiego, pilskiego, konińskiego, gorzowskiego a także w licznych interwencjach konserwatorskich stanowisk archeologicznych oraz weryfikacjach grodzisk.

Jest  współorganizatorem kilku wystaw.

Ważniejsza bibliografia:

1981 Późnośredniowieczna ceramika z osady w Jezierzycach, gmina Śmigiel, woj. leszczyńskie, Fontes Archeologici Posnanienses, t. 32

1992 Osadnictwo Pojezierza Krzywińskiego w Wielkopolsce między środkowym okresem epoki brązu a wczesnym okresem lateńskim [w:] Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym, red. Bogusław Gediga, Prace Komisji Archeologicznej Oddziału PAN, nr 10, Wrocław

2000 Nowożytne naczynia gliniane z Poznania-Minikowa, stan. 3, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 5, SNAP, Oddział w Poznaniu

2002 Nowożytne cmentarzysko szkieletowe w Mutowie, gm. Szamotuły, stan. 2, Badania Archeologiczne Ziemi Szamotulskiej, część I, SNAP, Oddział w Poznaniu

2005 Odzyskana kolekcja, Fontes Archeologici Posnanienses, t. 41

2011 Lubrza stan. 11, kultura łużycka (współautorstwo z U. Narożną-Szamałek) w: Materiały do wczesnych pradziejów zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy, red. Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka. Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, Tom III, Poznań 2011, s. 111-159

2011 Lubrza stan. 42, kultura łużycka (współautorstwo z U. Narożną-Szamałek) w: Materiały do wczesnych pradziejów zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy, red. Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka. Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, Tom III, Poznań 2011, s. 393-349