tytuł naukowy, imię i nazwisko: dr Maciej Przybył

pełniona funkcja: st. kustosz, kierownik Działu Dokumentacji i Informacji Naukowej

dział: Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej

e-mail: maciej.przybyl@muzarp.poznan.pl

tel. +48 61 628 55 31

kompetencje/zakres obowiązków: kieruje Działem Dokumentacji i Informacji Naukowej, w ramach którego prowadzi nadzór nad gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem dla celów badawczych bieżącej dokumentacji archeologicznej oraz archiwaliów związanych z merytoryczną działalnością Muzeum Archeologicznego i dziejami archeologii poznańskiej.

kwalifikacje zawodowe: jest historykiem-mediewistą. Ukończył studia historyczne (specjalność archiwistyczna) na Wydziale Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1995 roku obronił rozprawę doktorską pt. Ogólnopolska i dzielnicowa polityka Władysława Laskonogiego (1202-1231). Zajmuje się problematyką dziejów Polski okresu rozbicia dzielnicowego a także zagadnieniami związanymi z średniowieczną organizacją grodowo-terytorialną i siecią szlaków komunikacyjnych. W swojej pracy badawczej stara się łączyć kompetencje historyka i archeologa. W latach 1984-2011 brał czynny udział w interdyscyplinarnych badaniach archeologiczno-architektonicznych nad łekneńskim kompleksem osadniczym oraz w wielu sondażowych pracach wykopaliskowych m.in. na wczesnośredniowiecznych grodziskach z terenu Wielkopolski. Współpracuje z Zakładem Historii Średniowiecza IH UAM oraz działającym przy nim Zespołem do Badań nad Historią i Kulturą Cystersów w Polsce. Jest sekretarzem Komisji Archeologicznej PTPN oraz członkiem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych.

ważniejsza bibliografia:

1989 Stan badań nad kasztelanią łekneńską (w:) Studia i materiały do dziejów Pałuk, t.1, (red.) A. M. Wyrwa, Poznań, s.43-53

1994 Sprawy pomorskie w polityce Władysława Laskonogiego, Przegląd Zachodniopomorski 2, s.37-52

1995 Miejsce Łekna w systemie administracji terytorialnej państwa pierwszych Piastów, (w:) Studia i materiały do dziejów Pałuk, t.2, (red.) A. M. Wyrwa, Poznań, s.11-29

1996 Uwagi w sprawie domniemanego pochówku księcia wielkopolskiego Władysława Laskonogiego (w:) Opactwo Benedyktynów w Lubiniu. Pierwsze wieki istnienia, (red.) Z. Kurnatowska, Poznań, s.121-135

1997 Władysław Laskonogi. książę wielkopolski (1202-1231), Poznań

2002 Mieszko III Stary, Poznań

2002 O zamku Joannitów w Łagowie, Świebodzin

2002 (współautor W. Dzieduszycki) Trakt cesarski – próba odtworzenia przebiegu drogi pielgrzymki Ottona III do Gniezna na podstawie analizy źródeł pisanych i archeologicznych (w:) Trakt cesarski. Iława-Gniezno-Magdeburg, (red.) W. Dzieduszycki, M. Przybył, Poznań, s.17-32

2004 Początki Łagowa w świetle źródeł pisanych, Archeologia Środkowego Nadodrza w ostatniej dekadzie XX wieku. Zbadań pogranicza polsko-niemieckiego w aspekcie badań archeologiczno-konserwatorskich, Biblioteka Archeologiczna Środkowego Nadodrza, zeszyt 1, Zielona Góra 2004, s.75-84

2004 Drogi szarych mnichów. Przyczynek do badań nad podróżami i kontaktami handlowymi cystersów łekneńsko-wągrowieckich w średniowieczu (w:) Cystersi łekneńscy w krajobrazie kulturowym ziem polskich, (red.) A. M. Wyrwa, Wągrowiec, s. 55-69

2005 Poznań na tle szlaków komunikacyjnych od X do XIII wieku, w: Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, (red.) T. Jurek, Z. Kurnatowska, Poznań, s.111-129

2006 Hus Lagow. Z dziejów komandorii Joannitów w Łagowie, (w:) Cognitioni gestorum, Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, (red.) A. M. Wyrwa, D. Sikorski, Poznań- 2006, s.395-404.

2007 ( współautor M. Brzostowicz), Wielkopolska w średniowieczu, Poznań

2009 (współautor) Tu powstała Polska, (red.) M. Brzostowicz, A. Stempin, Poznań 2009